Problemformulering

Vad är huvudfrågan du försöker svara på i ditt strategiarbete? Och för att kunna svara på den, vilket beslutsunderlag behöver du? oaktat interna eller externa krafter behöver du identifiera och förhålla dig till huvudfrågorna snabbt för att kunna börja med ett nyktert strategiarbete. En väldigt effektiv metod tycker jag är Barbara Mintos Pyramid Principle. I den börjar man med att identifiera själva huvudfrågan. (exvis kan vi bibehålla en ökad bostadsproduktion med 10% per år?) När det är gjort identifierar man de underliggande frågor som huvudfrågan beror på. Samma övning repeteras då respektive underliggande fråga i sig grenar sig i en handfull underliggande frågor i nästa nivå som i sin tur genererar ytterligare en handfull underliggande frågor i nästa underliggande nivå. Ni fattar.

När du gör det här;

– Sträva efter att varje fråga följer en logisk ordning, vilken ordning är valfri och situationen avgör lämplighet.

– Varje fråga ska vara fristående (ej överlappande) men tillsammans heltäckande.

– Varje fråga ska bara gå att svara ja eller nej på.

– Varje kategori underliggande frågor i varje lager ska vara någonstans mellan 3-7 frågor. Får du fler eller färre, bör du omgruppera frågeindelningen och bygga om pyramiden.

– Jobba inte dig ner mindre än tre nivåer och inte mer än 5.

Jag tycker övningen är bra när man snabbt i ett uppstartsskede behöver skapa en bild av vilka omvärldsfaktorer som spelar in innan man sätter sig med själva strategiarbetet. En stor fördel med övningen är att den förankrar problemformuleringen samtidigt som den identifieras. Man får en god bild av vilket beslutsunderlag som saknas och det är ett bra sätt att snabbt strukturera en utmaning.

En stor nackdel med övningen är att den inte väger in möjligheten att ändra inriktning på verksamheten i den. Rumsfeldts unknown unknowns förblir unknowns med den här övningen. Den andra nackdelen är att den i sin natur är gjord för snabb problemformulering vilket i sig är bra men man ska komma ihåg att det är ett grovt verktyg, saker kommer missas och andra frågor kommer visa sig vara ickefrågor. Men ur principen hellre gjort än perfekt är det ett strålande sätt att på bara några timmar identifiera och förankra en problemformulering.

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.