Anholt uppdaterad

Jag ser ofta att även om man jobbar med vision och varumärke så upplevs det inte som förpliktigande av de som är beslutsfattare. När de tänker på begreppen så föreställer de sig ofta att leverabeln av visions- eller varumärkesarbete är en logotyp och kanske en broschyr. Således ingenting som påverkar hur de arbetar varje dag eller vilka beslut de måste ta.

Jag vill mena att förmågan att identifiera vilken framtid man vill möta och att få en stor grupp intressenter med olika agendor att arbeta mot den gemensamma framtidenden i allra högsta grad är en fråga om ledarskap. Resultatet av ett bra ledarskap blir sen en lyckad plats som då också också får ett bra rykte.

Simon Anholt, en annan rådgivare inom platser står för den bästa förklaringsmodellen om hur man skapar lyckade platser. Han menar att att man måste säkerställa att substans, strategi och symboliska handlingar för att platsen ska få ett bra rykte. Har man inte substans men strategi och symboliska handlingar upplevs ditt budskap som propaganda. Har man inte strategi men substans och symboliska handlingar upplevs din plats som osammanhängande. Har man inte symboliska handlingar men substans och strategi blir din plats anonym. Poängen är att man primärt måste jobba med innehållet, inte budskapet. Anledningen varför din plats rykte – varumärke- är dåligt är troligtvis på grund av att du har en dålig plats att arbeta med från början och det kan ingen broschyr i världen ändra på.

Svenska språket är i bland inte tillräcklingt. Ordet varumärke är ett av de orden som skulle behöva omtolkas eller utökas. På engelska pratar man om begreppen Brand och om Trademark. Båda orden har vi valt att kapsla in i vårt ord varumärke. Tyvärr betyder de två helt olika saker. Trademark är allting man har rådighet över, i korthet, det som går att bokföra. Det kan handla om allt från logotyper till r&d arbete. Brand är hur du ses av andra. Vilket rykte du har.

För platser betyder det här att det är innehållet som är viktigare än budskapet OCH att innehållet innehåller betydligt mer än bara hårdvara. (substans). Arenan för aktörer som på olika sätt gör anspråk på att jobba med de här frågorna är än så länge öppen och det saknas gemensam problemformulering om man ska närma sig de här frågorna.

Destinationsutveckling, centrumutveckling, platsmarknadsföring, place making, place branding, Community planning, cultural planning. Kärt bart har många namn. Men vad menas egentligen? Det är en förvirrad scen där intressen och expertis överlappar varandra. Målkonflikter uppstår tyvärr ofta, kanske framförallt om vem som har tolkningsföreträde om vad som är unikt och positionerande med den plats man jobbar med.

Jag tror att det som Simon och många med honom missar är hur man ser på tid och vad man kan göra med den.

Ofta delas utvecklingsprojekt in i aktiviteter som kan göras i dag, i morgon eller i övermorgon beroende på effekt, ansträngning och prioritering. För platser vill jag mena gäller en lite annorlunda ordning. Det handlar istället om att arbeta med nutidsverkande, närtidsverkande och framtidsverkande aktiviteter parallellt. Det krävs förståelse för det här och en stringens så att alla aktiviteter strävar mot samma framtid oavsett i vilken horisont de verkar i.

Idén om att man planerar och bygger stad för att sen fylla den med människor är ganska ny och kanske mer en praktisk lösning än en naturlig utveckling. Det man ser nu när initiativ tenderas att flytta tillbaka till medborgarna är att den här praktiska lösningen kanske inte är så praktisk längre. Att bygga innehållet exempelvis handel innan man bygger en köplada menar jag ger bättre förutsättningar att skapa en bra plats än motsatsen. Lika så att bygga livsmiljö innan man bygger hus.

Nedan har jag försökt mig på att illustrera hur alla begrepp i den här kartan sitter ihop. Att se till att de faktiskt gör det är lite av vårt paradnummer.

Det man ska komma ihåg är att substans svarar mot att stödja de symboliska handlingarna och att de i sin tur är riktade mot en målgrupp. Strategi är vad som ser till att symboliska handlingar och substans hänger ihop i nutid, närtid och framtidsverkande insatser. Att ställa ut några stolar på en plats som i syfte att skapa förändring i närtid bör bara göras för att stödja upp ett event som i sin tur ska förmå din målgrupp att ändra en vana att börja inkludera din plats i sin vardag.

Untitled

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.